Gedragsvraagstukken en het aardgasvrij maken van wijken

Hoe krijgen we de Nederlanders van het gas af? DuneWorks heeft in 2019 een studie gedaan naar de gedragsvraagstukken in relatie tot de energietransitie, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Dit ministerie heeft in 2018 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 27 gemeenten om met een wijkgerichte aanpak buurten aardgasvrij te  maken. Dit zal veel verandering vragen van huishoudens en wijken. Veranderingen op het vlak van techniek, installaties, infrastructuur, maar ook procesmatig en gedragsmatig. We nemen verschillende perspectieven op veranderingsprocessen waarin gedrag een rol speelt onder de loep. Onze studie gaat wat dieper in op sociale praktijken in het huishouden, zoals koken, wassen, zorgen, en comfortmanagement, om te achterhalen hoe die veranderen als huishoudens niet meer op gas koken en verwarmen.  Wat blijkt? Gedragsverandering is niet los te zien van de vraag hoe je de participatie in de wijkaanpak vormgeeft. Omdat de aardgasvrij-opties niet volledig uitontwikkeld zijn, is het van belang samen met bewoners erachter te komen welke uitdagingen en mogelijkheden er zijn en dat kan sterk verschillen van wijk tot wijk (en ook binnen wijken). Bevindingen zijn vertaald naar aanbevelingen voor gemeenten voor een wijkaanpak met handelingsperspectieven voor bewoners en wijken.

Daarnaast droeg Duneworks ook bij aan de handreiking aardgasvrije wijken i.s.m. Platform31 en de Participatiecoalitie.

Publicaties

Rapport

Routekaart

Beleidssamenvatting

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[at]duneworks.nl

Looptijd project: 2019-2020

Back to projects