Welkom! DuneWorks is gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom de transitie richting een democratisch en duurzaam klimaat.

Highlights

Lessen over opschalen en lerend vermogen in de energietransitie

De energietransitie is een dynamische opgave. We weten (nog) niet wat de beste oplossingen zijn, hoe we de huidige kennis het beste in kunnen zetten en wie welke rol daarin kan spelen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op leren, van elkaar en met elkaar. Lees hier ons artikel over hoe het opbouwen van lerend vermogen binnen de energiesector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het versnellen van de energietransitie.

 

Gedrag in relatie tot de transitie naar aardgasvrij
BZK Rapport

Hoe krijgen we de Nederlanders van het gas af? We hebben een studie gedaan naar de gedragsvraagstukken in relatie tot de energietransitie, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bevindingen zijn vertaald naar aanbevelingen voor gemeenten voor een wijkaanpak met handelingsperspectieven voor bewoners en wijken. Lees het rapport hier.

Nature4Cities is erop gericht om stedelijke uitdagingen die door klimaatverandering worden veroorzaakt in kaart te brengen, zoals hittestress, wateroverlast en overstromingen en stormschade. Vervolgens wordt onderzocht welke Nature-based Solutions (NbS) geïmplementeerd kunnen worden om deze uitdagingen aan te gaan. Rondom de implementatie staat een collectief leerproces met stakeholders centraal. Er worden interactieve modules gemaakt voor stakeholder engagement, en er worden nieuwe financiële, business en governance modellen ontwikkelt voor NbS-projecten.

DuneWorks is betrokken bij het Demand Side Management programma van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het programma is een internationale samenwerking van 14 landen die gezamenlijk activiteiten ontwikkelt en promoot en advies geeft op het gebied van Demand Side Management (DSM). DSM biedt oplossingen voor problemen op het gebied van load management, energie reductie, energie efficiëntie, strategische conversatie en aanverwante activiteiten.

We staan voor een complexe energietransitie in de gebouwde omgeving. Er wordt veel geëxperimenteerd en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, er is echter relatief weinig aandacht voor het vraagstuk van lerend vermogen tussen de verschillende partijen in de energietransitie. Om het lerend vermogen van de energie sector te versterken zodat opschaling van de energietransitie mogelijk is zijn TKI Urban Energy en TKI CLICKNL gestart met het programma Uptempo. Ruth Mourik van DuneWorks is daarbij vanuit de MVI-Energie uitgenodigd om als adviseur vanuit het transitieperspectief onderzoek te doen naar lerend vermogen met aandacht voor niet alleen de technische aspecten van leren in deze transitie, maar zeker ook de socio-technische aspecten en impact.

Zie alle projecten